Jaarlijkse vakantie: Wij zijn met vakantie van 18-07 t.e.m. 02-08.

  •   Kwaliteit tegen een scherpe prijs
  •   Flexibele service

Algemene voorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de datum van de factuur. Zo de factuur niet betaald is op de gestelde datum wordt het factuurbedrag automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning vermeerderd met een rente van 1% per maand vanaf de factuurdatum. In dit geval wordt eveneens het bedrag van de factuur zonder aanmaning of in gebrekenstelling vermeerderd met een forfaitair en onherleidbaar bedrag van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 62 euro, zulks ten titel van uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen schadevergoedingen en dit van rechtswege. Betwistingen die uit deze overeenkomst voortvloeien kunnen enkel geldig worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen.

Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant.

Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek; Eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege.

Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de acht dagen na leverings- en uitvoeringsdatum. Deze klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Het vervoer of de verzending van onze goederen via om het even welk vervoermiddel, wordt gedaan op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco geschiedt.